Απαντώντας στο από 19-10-2015 αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 12900/13-11-2015 εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας γνω ρίζουμε ότι:
Εγκρίνεται η παιδαγω γική καταλληλότητα της ιστοσελίδας «Ιστορίες για το Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο» (http://ww2istories.gr) καθώ ς και η χρήση της στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με την επισήμανση οι διδάσκοντες να λάβουν υπόψη τους την ωριμότητα και τις ιδιαιτερότητες της τάξης αλλά και τους προβλεπόμενους μαθησιακούς στόχους στη
διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Συνημμένα
Download this file (Απάντηση αιτήματος.pdf)Απάντηση αιτήματος.pdf[ ]793 kB