Σας αποστέλλουμε τον πίνακα (συνημμένο 1) αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης των υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς μας,  όπως καταρτίστηκε με την    αριθμ.2η/21-12-2015 πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα τα κριτήρια επιλογής 1 και 2, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ορίζονται στη με αριθμ.πρωτ. 7200/10-12-2015 προκήρυξή μας.

Το χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων για τον πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων καθώς και για τον πίνακα αντικειμενικών μορίων ορίζεται από την Τετάρτη 23-12-2015 έως και την Τρίτη 29-12-2015.

Συνημμένα
Download this file (22-12-2015_Β_ΘΜΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Δ_ΝΤΩΝ ΕΚΠ_ΣΗΣ .doc)Ανακοίνωση[ ]63 kB
Download this file (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΒΘΜΙΑΣ.xls)Πίνακας[ ]60 kB