Απόφαση κατανομής δωριζόμενων αγαθών από το Κοινωφελές Ίδρυμα, Ν.Π.Ι.Δ., με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ»