Προσκαλούμε

 

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να καταθέσουν στο 1ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς σφραγισμένη προσφορά συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα  πιστοποιητικά μέχρι την   4  Απριλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν όπως προβλέπει ο νόμος την ίδια μέρα ενώπιον επιτροπής καθηγητών, αντιπροσώπων των μαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παρίστανται στη διαδικασία.

 

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας αναφέρουμε τα εξής: