Προεδρικό διάταγμα 68/2014 (ΦΕΚ 110/Α/7-5-2014)? Σημαντικές αλλαγές
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Συνημμένα:
Download this file (document(1).pdf)Προεδρικό διάταγμα 68/2014[ ]140 kB