Σας διαβιβάζουμε τη με αρ. πρωτ. 3689/28-08-2018 επιστολή της Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία με θέμα: «Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου να ενημερωθούν οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.
Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι οι επισκέψεις των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη με αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 ΥΑ (Β΄ 681) με θέμα: «Εκδρομές- Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».