Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας συμπλήρωσης Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) της κλάσης 2025 σύμφωνα με το αρ. πρωτ.Φ.430/11/10656/05-05-2022 (50875/ΓΔ4/06-05-2022/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) έγγραφο του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας , σας υπενθυμίζουμε ότι όσοι στρατεύσιμοι γεννήθηκαν το έτος 2004 και δεν απογράφηκαν, υποχρεούνται έστω και εκπρόθεσμα, να καταθέσουν το συντομότερο δυνατόν Δελτίο Απογραφής. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Νομικού Σώματος ( www.stratologia.gr ) μεταβαίνοντας από το μενού «Υποβολή Αιτημάτων/ Κατάθεση/ Δελτίου Απογραφής» με χρήση κωδικών taxisnet. Εναλλακτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κορονοϊού Covid-19, δύνανται να καταθέσουν ΔΑ προσερχόμενοι, για τους διαμένοντες στη Ελλάδα, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και για τους διαμένοντες στο εξωτερικό σε Ελληνική Προξενική Αρχή.