Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 134916/Δ2/01-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο υπ’αριθμ.15379/31-05-22 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τα συνημμένα σε αυτό, αναφορικά με την έγκριση του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο: ”Όχι” στη βία, ”ναι” στη φιλία. Κάνε block στον εκφοβισμό», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 57/27-10-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023.
Ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 9η Δεκεμβρίου 2022. Οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αποστολή της προκήρυξης στα σχολεία αρμοδιότητάς τους (δημόσια και ιδιωτικά).