Σχετ. έγγραφ:1)το με αρ. πρωτ. 107858/6-9-2022 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).
Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει τον 16o διαγωνισμό μετάφρασης Juvenes Translatores 2022-2023, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που γεννήθηκαν το 2005. Στόχος του ανωτέρω διαγωνισμού είναι η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών στα σχολεία και η ενθάρρυνση των νέων γλωσσομαθών. Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να εγγραφούν διαδικτυακά στη διεύθυνση https://jt.ec.europa.eu/el έως τις 20 Οκτωβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται επιστολή προς τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο:

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/languageskills/juvenes-translatores_el