Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 88584/Δ2/18-07-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 30-05-2022 αίτηση του κ.Μιχαήλ Λάμπρου Επιστημονικού Υπεύθυνου της «Καγκουρό Ελλάς» και τα συνημμένα σε αυτή, που αφορά την έγκριση του Διεθνούς Μαθηματικού Διαγωνισμού «Καγκουρό» στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας για μαθητές/τριες της Β’ έως και Στ’ τάξης Δημοτικού, όλων των τάξεων των Γυμνασίων, των Γενικών Λυκείων, των Μουσικών, Καλλιτεχνικών, Εκκλησιαστικών σχολείων όλης της χώρας καθώς και Ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-2023, και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το με αρ. 39/14-07-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω μαθητικό διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2022-23, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική.
2. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τον διαγωνισμό να γίνει εκτός διδακτικού ωραρίου.