Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ88093/15-7-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/64156/2-6-2022 αιτήματός σας, σχετικά με την έγκριση του 5ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Μαθηματικών ικανοτήτων «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες των τάξεων Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε' και ΣΤ' Δημοτικού Σχολείου και των τάξεων Α΄, Β΄, και Γ΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022-2023 και ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 39/14-07-2022 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό.
Ο εν λόγω διαγωνισμός διοργανώνεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις εκάστοτε οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορονοϊό COVID-19