Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 21893/Δ2/25-2-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 11/24-2-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 35ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας που προκηρύσσει η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.), ο οποίος θα  πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 σε διαφορετική ώρα έναρξης για κάθε τάξη.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑ.Λ., Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών/τριών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.