Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 146715/Δ2/16-11-2021 έγγραφο

Απαντώντας στο από 15-05-2021 αίτημά σας για έγκριση εκπαιδευτικού υλικού/προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 61/2021 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό υλικό και η υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: «Πού πας καραβάκι με τέτοιον καιρό» για το σχολικό έτος 2021-2022. Το εκπαιδευτικό έντυπο και ψηφιακό υλικό «Πού πας, καραβάκι, με τέτοιον καιρό;» αφορά στη ναυτική παράδοση της Μαγνησίας και της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου Πελάγους ως κεντρική θεματική και αποτελείται από έξι διακριτές και αυτόνομες θεματικές ενότητες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται διαμέσου των εκπαιδευτικών στους/στις μαθητές/-ήτριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), με στόχο οι μαθητές/-ήτριες να κατανοήσουν πτυχές της ιστορίας, του περιβάλλοντος, της τοπικής ιστορίας, καθώς και του λαϊκού πολιτισμού της περιοχής και της πατρίδας τους, με βασικό άξονα τη ναυτική παράδοση και ναυτιλία και θα πραγματοποιηθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις: