Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 10524/Υ2,Δ2/29-01-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

 

Σε συνέχεια της με αρ. πρ. Φ15/92847/Δ2/15-07-2020 έγκρισης του ΥΠΑΙΘ και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 6/28-01-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), που αφορούν τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «HACKATHON ATHENS 2021- SELMA», σας ενημερώνουμε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός προβλέπεται να υλοποιηθεί διαδικτυακά για το έτος 2020-2021 με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις, πληθυσμό και στόχο στις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στην ανωτέρω έγκριση, με τη μοναδική προσθήκη, στο κείμενο της προκήρυξής του, της παραγράφου που αφορά στη συμπληρωματική κατάθεση, από τις συμμετέχουσες μαθητικές ομάδες, και ιδεών/προτάσεων για την προώθηση της καλής σωματικής και ψυχικής Υγείας τον καιρό της πανδημίας, ως μια καμπάνια, μέσω της θετικής χρήσης της τεχνολογίας, για την Δημόσια Υγεία στη συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση του COVID-19.