Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 169806/Δ2/15-12-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 13899/01-07-2020 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε το με αρ. πρωτ. 921/30-06-2020 έγγραφο του ΓΕ.Λ. Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και τα συνημμένα σε αυτό, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ? αρίθμ. 57/10-12-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας «The Diamond Challenge» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2020-2021.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί διαδικτυακά σε πέντε φάσεις και η θεματική ενότητα του φετινού διαγωνισμού για την Ελλάδα είναι «Καινοτόμες Λύσεις για Κοινωνικά Ζητήματα (Social Innovation)». Οι μαθητές/τριες καλούνται να εργαστούν σε ομάδες, να μελετήσουν κοινωνικά προβλήματα και να υποβάλουν πρωτότυπες και βιώσιμες ιδέες για την επίλυσή τους, ώστε να συνεισφέρουν στον πολίτη, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Αγγλική και η ηλεκτρονική εγγραφή των ομάδων στην ιστοσελίδα https://diamondchallenge.awardsplatform.com θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από ένα μέλος της ομάδας μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2021.