Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 25/21-05-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Οικονομικών 2021, που προκηρύσσει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σχολικού έτους 2020-2021, για μαθητές/-τριες όλων των τάξεων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Λυκείων της χώρας.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

1) η γνωστοποίηση της προκήρυξης του διαγωνισμού στα σχολεία να γίνει κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο και στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και των μαθητριών και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό,

2) η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών, των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική,

3) η διενέργεια του διαγωνισμού να γίνει με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής των διοργανωτών, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και να μην υπάρξουν χορηγοί και διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ή υλικό επικοινωνίας του διαγωνισμού