Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4254/15-09-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 103701/Δ2/25-08-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22».