Σας ενημερώνουμε ότι:

α) στο ΦΕΚ 4940 τ. Β΄/05-11-2018 δημοσιεύθηκαν η αριθμ. Φ.353.1/23/183930/E3/31-10-2018 Υπουργική Απόφαση: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» και η αριθμ. Φ.353.1/  24/183985/E3/31-10-2018 Υπουργική Απόφαση: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και 

β) στο ΦΕΚ 188 τ. Α΄/05-11-2018, δημοσιεύθηκε ο ν. 4572/2018, το άρθρο 19 του οποίου  περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με θέματα  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις αυτές παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες  αναφορικά με την αναπλήρωση των Διευθυντών Εκπαίδευσης τόσο ως προς τα καθήκοντά τους, όσο και ως προς τη θέση τους ως προέδρων των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, όπου   απαιτείται.

 

Σύνδεσμος ΦΕΚ : 4940 Β΄  και 188 Α΄