ΣΧΕΤ: α) η υπ. αριθμ. Φ.11.1/7257/8-12-2022 (ΑΔΑ: 66ΡΟ46ΜΤΛΗ-92Σ) πρόσκληση της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, όπως ανακοινοποιήθηκε στις 9-12-2022,
β) η υπ. αριθμ. Φ.11.1/7714/28-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΥ0Ζ46ΜΤΛΗ-ΑΧ2) παράταση της ΔΔΕ Καστοριάς,
γ) η υπ. αριθμ. 2
η/25-1-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας, τους οριστικοποιημένους πίνακες δεκτών – μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας, Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Κ. Καστοριάς, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.