α) η υπ. αριθμ. Φ.11.1/7257/8-12-2022 (ΑΔΑ: 66ΡΟ46ΜΤΛΗ-92Σ) πρόσκληση της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, όπως ανακοινοποιήθηκε στις 9-12-2022,
β) η υπ. αριθμ. Φ.11.1/7714/28-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΥ0Ζ46ΜΤΛΗ-ΑΧ2) παράταση της ΔΔΕ Καστοριάς,

γ) η υπ. αριθμ. 1η/17-1-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

 

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενω σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας, τους πίνακες δεκτών μη δεκτών
υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας, Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Κ. Καστοριάς, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής
υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr/), εντός τριών(3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση τους, ήτοι από Τετάρτη
18 Ιανουαρίου 2023 έως και την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023.