Στη συνέχεια των αριθμ. 153286/Ε3/12-12-2022 Υ.Α. (Β’ 6475) και 143616/Ε3/18-11-2022 Υ.Α. (Β’ 5939) και του από 22-12-2022 ηλεκτρονικού μας μηνύματος, σας διαβιβάζουμε εκ νέου το από 22-12-2022 Δελτίο Τύπου, μαζί με την αριθμ. 29860/22-12-2022 (ΑΔΑ:6ΝΚΙΟΞΛΔ-3ΦΒ) Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για συμμετοχή των
μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που διορίστηκαν από 12-06-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4547/2018, (Α’ 102) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) έως και 30-06-2022 καθώς και των
μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που διορίστηκαν μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 αλλά εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό