Σχετ. έγγραφα : α) το με αρ. πρ. 113576/Δ2/20-09-2022 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.
β) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).
Σε απάντηση του από 25-05-2022 αιτήματος του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και νέας Γενιάς του Δήμου Αχαρνών σχετικά με την έγκριση του Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αρίθμ.49/16-09-2022 απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή του εν λόγω Φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 έως την Παρασκευή 07 Απριλίου 2023, για τους/τις μαθητές/τριες όλων των τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-23.

Αίτηση και όρους συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα: https://arxaiologikoacharnes.wordpress.com/.