Σχετικά έγγραφα: 1) το με αρ. πρ. 129981/ΓΔ4,Δ2,ΓΓ1/21-10-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2) η υπ’ αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020).
Απαντώντας στο από 13-05-2022 έγγραφο του Συλλόγου «ΡΟΗ» και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αριθμ.56/20-10-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την 7η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με τίτλο «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων, γενικής και ειδικής εκπαίδευσης όλης της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2022-2023. Επισημαίνεται ότι η παρούσα γνωμοδότηση, το σχετικό συμπέρασμα και οι προϋποθέσεις υλοποίησης αφορούν αποκλειστικά στη «7η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο ‘‘Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», η οποία απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, δεν συνδέεται με κάποιου άλλου είδους μαθητικό διαγωνισμό και δεν οδηγεί σε εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.