Απαντώντας στο από 09-06-2021 αίτημα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 62/18-11-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2021-2022, την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σε θέματα έμφυλης βίας, διακρίσεων και ισότητας των φύλων», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων της χώρας. Στόχοι του προγράμματος είναι: α) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σε θέματα ισότητας των φύλων, έμφυλης βίας και έμφυλων διακρίσεων, β) η αλλαγή στερεοτυπικών αντιλήψεων για τις σχέσεις των φύλων, καθώς και γ) η καλλιέργεια στάσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την πρόληψη των έμφυλων διακρίσεων και της βίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Μάρη Ειρήνη στα τηλέφωνα 210-3898059,210-3898018 και 210-3898000.