ΣΧΕΤ: 1. Η αρ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ
2. Η αριθ. 8η/12-4-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς
3. Την αρίθ. 46353/Ε2/20-04-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
4. Η αριθ. 10η/5-5-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς
Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, τον αναμορφωμένο οριστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή για οριστική τοποθέτηση κατά το σχολικό έτος 2021-2022, λόγω έκδοσης της μεταγενέστερης διευκρινιστικής εγκυκλίου.