ΣΧΕΤ. : α) Τα Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-96) και 100/1997 (ΦΕΚ 94/22-5-97)
            β) Η αριθ. 7
η/06-04-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς

Α. Σας αποστέλλουμε:
i) πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα
ii) ονομαστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφέρειας μας για την κάλυψη των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων και
iii) Δήλωση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης


Β. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:
i) χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι και δεν επιθυμούσαν να τοποθετηθούν σε κενή οργανική θέση σε σχολείο της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων, με αυτή όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο χαρακτηρίσθηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι
ii) υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτηση,
iii) μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Καστοριάς,


να υποβάλουν
δήλωση οργανικής τοποθέτησης στην κύρια σχολική μονάδα υπηρέτησης έως και την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00.