Έχοντας υπόψη:

...........................

Σας αποστέλλουμε πίνακα με τα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής κατά ομάδα σχολείων και ειδικότητα, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2022, σημειώνοντας ότι στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, της περιοχής ευθύνης μας,
δεν προέκυψαν οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί.