Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, μετά από την εξέταση των ενστάσεων από το οικείο ΠΥΣΔΕ, τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή για οριστική  τοποθέτηση κατά το σχολικό έτος 2021-2022