Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών, σάς αποστέλλουμε συνημμένα:

α)    Πίνακα άρσης ονομαστικών υπεραριθμιών.

β)    Πίνακα ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ανά σχολική μονάδα.

γ)    Πίνακα με τα οργανικά κενά, κατά ομάδα σχολείων, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2019.

δ)    Δήλωση τοποθέτησης των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των οργανικών κενών των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας,

καλούνται οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 ΟΜΑΔ., ΠΕ04.04, ΠΕ05, ΠΕ78, ΠΕ86, ΠΕ11 και ΠΕ87.02 οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι στη σχολική τους μονάδα, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης με κάθε πρόσφορο τρόπο, για τις κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, έως και την Παρασκευή 19-7-2019.

 

Όσοι από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να καταλάβουν κάποιο από τα διαθέσιμα οργανικά κενά, να υποβάλουν τη δήλωση τοποθέτησης και στις προτιμήσεις να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κάποιο οργανικό κενό.

Οι ονομαστικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας, όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας.

Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια ομάδα ή εάν οι όποιες θέσεις υπήρχαν έχουν καταληφθεί από άλλους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με περισσότερες μονάδες μετάθεσης, οι εναπομείναντες ονομαστικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεση, μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της ίδιας ομάδας σχολείων.

Γίνεται σαφές ότι οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετούνται σε σχολείο όμορης ομάδας αν υπάρχει οργανικό κενό σε σχολεία της ίδιας ομάδας  με το σχολείο όπου υπηρετούν.