Ανοίξτε το άρθρο για να δείτε τις Αποφάσεις Τοποθετήσεων - Διαθέσεων Αναπληρωτών που ανήκουν στην ΔΔΕ Καστοριάς.

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς
Έχοντας υπόψη:

...............................................................................

Αποφασίζουμε

την Τοποθέτηση και Συμπλήρωση Ωραρίου Εκπαιδευτικών όπως φαίνονται στο συνημμένο αρχείο. Τα ανωτέρω ισχύουν, από 9/9/2022.

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.................................................................................

Αποφασίζουμε

την Τοποθέτηση και Συμπλήρωση Ωραρίου Εκπαιδευτικών όπως φαίνονται στο συνημμένο αρχείο.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία, στα σχολεία που τοποθετούνται, ή διατίθενται, από 1/9/2022.