Κοινοποιούμε ενδεικτικά πίνακα με τα λειτουργικά κενά εν αναμονή περαιτέρω τροποποιήσεων στις δυναμικότητες των τμημάτων και καλούμε τους εκπαιδευτικούς:

       1. Οι οποίοι έχουν οργανική τοποθέτηση ή χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι και δεν καλύπτουν ουδεμία διδακτική ώρα στη σχολική τους μονάδα ή βρίσκονται στη διάθεση του οικείου ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης.

       2. Οι οποίοι αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Καστοριάς ή έχουν οργανική τοποθέτηση - χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι και επιθυμούν να αποσπαστούν με αίτησή τους σε άλλη σχολική μονάδα εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ να υποβάλλουν δήλωση απόσπασης.

       3. Οι οποίοι δεν καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωραρίου οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου.