Ανακοινοποιούμε στο ορθό τον πίνακα με τα λειτουργικά κενά όπως αυτά αποτυπώθηκαν από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας και καλούμε τους εκπαιδευτικούς:

  1. οι οποίοι έχουν οργανική τοποθέτηση ? χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι και δεν καλύπτουν ουδεμία διδακτική ώρα στη σχολική τους μονάδα ή βρίσκονται στη διάθεση του οικείου ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν, δήλωση προσωρινής τοποθέτησης.
  2. οι οποίοι αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Καστοριάς ή έχουν οργανική τοποθέτηση - χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι και επιθυμούν να αποσπαστούν με αίτησή τους σε άλλη σχολική μονάδα εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ να υποβάλλουν δήλωση απόσπασης.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωραρίου οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου...