Σχετ.: Το αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1119/οικ.16/30-12-2022 (ΑΔΑ:62ΒΜ46ΜΤΛ6-04Χ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Σε συνέχεια του αριθμ.96784/Ε2/22-7-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΙΦ46ΜΤΛΗ-Ι33) εγγράφου της Υπηρεσίας μας, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το αριθμ.148937/Ε2/2-11-2020 (ΑΔΑ:6Β6Γ46ΜΤΛΗ-ΕΒ4), αναφορικά με τη διαδικασία μετατάξεων εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ε.Σ.Κ., σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, και σας γνωρίζουμε,
ότι στην παρ.5 του άρθρου 7 του ν.4440/2016(Α΄224) επέρχονται αλλαγές μετά την τροποποίησή του με την παρ.2 του άρθρου 71 του ν.5003/2022(Α΄230).

Ως εκ τούτου παρακαλούμε, όπως ενημερωθείτε εκτενώς για τις αλλαγές, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο «Α. ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / 2. Άρθρο 71 ν. 5003/2022: Αιτήματα μετακίνησης υπαλλήλων και επίκληση λόγων υγείας - Τροποποίηση παρ. 2 άρ.5 και παρ. 5 άρ.7 του ν. 4440/2016» του ανωτέρω σχετικού εγγράφου. Ιδιαιτέρως εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:

 

Συνημμένα:
Download this file (5808Ε2_19-1-2023_96ΟΑ46ΜΤΛΗ-Ω5Β.pdf)5808Ε2_19-1-2023_96ΟΑ46ΜΤΛΗ-Ω5Β.pdf[ ]1204 kB