Ο Περιφερειακός  Διευθυντής  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δυτικής Μακεδονίας

 

 Έχοντας υπόψη:

........................................

Αποφασίζουμε

Ανακηρύσσουμε ως υποψήφιους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας κατά τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς: