Σχετ.: 1. Η με αρ. πρωτ. 109161/Δ2/08-09-2022 Υ.Α. (Β΄ 4818)
2. Η με αρ. πρωτ. 139560/Δ2/10-11-2022 (ΑΔΑ: 9Ψ2Γ46ΜΤΛΗ-Φ94) Απόφαση

Ανοίξτε το άρθρο για να δείτε την Εγκύκλιο