Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
καλεί


τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ16 Μουσικών και ΠΕ86 Πληροφορικής, που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2021-2022 για την κάλυψη των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων, καθώς και των θέσεων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα, σύμφωνα με το αριθ. Φ.Δ2/373/18-5-2021 έγγραφο της Διευθύντριας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Κρήτης, ως ακολούθως:

 Ι. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, για το ελληνόφωνο τμήμα.

2.Πέντε (5) θέσεις κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, για το ελληνόφωνο τμήμα.

3.Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών,με πολύ καλή γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα (ελληνόφωνο και αγγλόφωνο).

4.Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ79.01 Μουσικών, με πολύ καλή γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα (ελληνόφωνο και αγγλόφωνο).

 ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα γιατη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων, Ηθικής, διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως L3/4 και Ελληνικής γλώσσας σε μαθητές της κατηγορίας Ι.

2.Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής, για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα, με πολύ καλή/ άριστη γνώση της Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα.

3.Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών, για το ελληνόφωνο τμήμα.

4.Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, με πολύ καλή γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 07-07-2021 έως και 12-07-2021 και ώρα 15:00.