Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε ανακοινοποίηση των προσκλήσεων που μπορείτε να κατεβάσετε από τους παρακάτω συνδέσμους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

  • 72/Δ.Ε.Π.Π.Σ./5.10.2023 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» (ΑΔΑ: 909Θ46ΝΚΠΔ-ΝΩΧ)