Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για το υπ' αρίθ. πρωτ. Φ.16.2/2482/7-4-2016 έγγραφό μας, με θέμα: «Τοπική Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού», μέχρι και την Τετάρτη 13-4-2016 και ώρα 14:00.