Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

.................................................................

αποφασίζουμε
Ορίζουμε τα Εξεταστικά Κέντρα των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής έτους 2022, ανά περιοχή εξέτασης (ανά Δ/νση Α/θμιας - Δ/θμιας Εκπαίδευσης), σύμφωνα με τα παρακάτω  συνημμένα αρχεία: