Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:

...................................................

Αποφασίζουμε
Α. Μεταθέτουμε τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε θέσεις με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και στην Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ) ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Β. Μεταθέτουμε τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Οι μετατιθέμενοι από περιοχή αναλαμβάνουν υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας στην οποία ανήκουν. Οι μετατιθέμενοι από ΚΕΔΑΣΥ ή ΣΔΕΥ αναλαμβάνουν υπηρεσία με τη λήξη λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ. Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα δεν μετατίθενται διότι είτε δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.