ΣΧΕΤ: α) η υπ. αριθμ. Φ.11.1/7257/8-12-2022 (ΑΔΑ: 66ΡΟ46ΜΤΛΗ-92Σ) πρόσκληση της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, όπως ανακοινοποιήθηκε στις 9-12-2022,
β) η υπ. αριθμ. Φ.11.1/7714/28-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΥ0Ζ46ΜΤΛΗ-ΑΧ2) παράταση της ΔΔΕ Καστοριάς,
γ) η υπ. αριθμ. 4η/3-3-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας, τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας, Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Κ. Καστοριάς, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.