Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2024, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Ειδικός Φορέας 1020-206- 9922600, μέχρι και το μήνα Μάιο του 2024, που εξοφλείται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. Καστοριάς.