Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος, σάς γνωρίζουμε ότι οι Σχολικές Μονάδες της περιοχής ευθύνης μας, κατά περίπτωση, θα παραμείνουν κλειστές στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς και του Δημάρχου Καστοριάς.

Σύμφωνα με το Α.Π.4991/06-07-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), με την υπό στοιχεία JB/sb/D-1357.1/2017 επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, γνωστοποιείται η ύπαρξη βάσης δεδομένων για την καταχώριση αιτήσεων πρόσληψης εξ ιδίας πρωτοβουλίας, που αφορά τους μελλοντικούς εθνικούς εμπειρογνώμονες.

Συνημμένα
Download this file (61ΠΖ465ΧΘΨ-8Ψ2.pdf)61ΠΖ465ΧΘΨ-8Ψ2.pdf[ ]130 kB

Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα (μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), για την στελέχωση των οργανικών μονάδων της με απόσπαση...

...Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, έως τη Δευτέρα 17-07-2017, αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να τα αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση : Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Δ/νση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών Σταδίου 29,10110 ΑΘΗΝΑ...