Σας γνωστοποιούμε ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε ο ν. υπ’ αριθμ. 4547/18 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018) με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Σας ενημερώνουμε ότι στο Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ.102 τ.Α΄/12-6-2018) « Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 84 ορίζεται ότι: « Οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν από το Σεπτέμβριο του 2012 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν παρακολουθήσει εισαγωγική εκπαίδευση λόγω της μη πραγματοποίησης σχετικών προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, προάγονται στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμού αναδρομικά από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, κατά παρέκκλιση της παρ.2 του άρθρου 47 του Ν.3528/2007 (Α΄26) ».
Στην περίπτωση που υπάρχουν εκπαιδευτικοί της αρμοδιότητά σας που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ( κα) της παρ.1 του άρθρου 110 του ανωτέρω νόμου καταργείται το Π.Δ.152/2013 (Φ.Ε.Κ.240τ.Α΄/5-11-2013) «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ. 1728/18/1043145/24-5-2018 απόφαση του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ:6ΚΔ0465ΧΘ7-4ΕΡ) καθορίστηκε ο αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή Εθνικής
Ασφαλείας για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 σε σαράντα (40) σπουδαστές, εκ των οποίων οι τρεις (3) θα είναι πολιτικοί υπάλληλοι των Υπουργείων και των Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, σύφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, υπενθυμίζοντας ότι η παραβίαση των διατάξεων του ν. 3730/2008(Α΄262), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.3868/2010(Α΄129), για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημοσίους υπαλλήλους στις υπηρεσίες τους επισύρει Πειθαρχικές και Διοικητικές κυρώσεις.
Ειδικότερα η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για την παράβαση των διατάξεων απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημοσίους υπαλλήλους, συνίσταται σε επίπληξη η οποία καταγράφεται επιτόπου στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογου ύψους με το διοικητικό που επισύρει η ίδια παράβαση. Κάθε επαναλαμβανόμενη παράβαση του ιδίου υπαλλήλου, επισύρει διπλασιασμό του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου έως το ανώτερο προβλεπόμενο εκ του ν.3868/2010. Σε περιπτώσεις υπαλλήλων που, εξαντληθεισών όλων των ηπιότερων πειθαρχικών ποινών, αρνούνται να συμμορφωθούν ή Προϊσταμένων που παρά των επαναλαμβανόμενων παραβάσεων αρνούνται επιδεικτικώς να λάβουν μέτρα στην Υπηρεσία τους δεν αποκλείεται επιβολή ακόμη αυστηρότερων πειθαρχικών ποινών, κατά την κρίση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο αποτύπωσης της δράσης των υπευθύνων Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2017-2018, παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί το συνημμένο αρχείο απολογισμού δράσης από τους αντίστοιχους υπευθύνους της Διεύθυνσής σας και να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..