Σας γνωστοποιούμε ότι:

η με αρ. πρωτ. Φ2/88070/Δ4/04-06-2015 Υπουργική Απόφαση, που αφορά στο «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»,έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1053/τ.Β΄/05-06-2015.