Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1186/19-06-2015 δημοσιεύτηκε:

η με αρ. πρωτ. 96080/Δ2/17-06-2015 Υ.Α με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016».