Στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ» Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση και με την από 28/02/2014 έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προβλεφθεί ο εξοπλισμός των σχολικών μονάδων της χώρας με Διαδραστικούς Πίνακες. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ακριβής συγκέντρωση δεδομένων αναφορικά με την υπάρχουσα κτιριακή υποδομή των σχολικών μονάδων.

Παρακαλούμε για την ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των ζητούμενων στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα My school το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15/06/15 ακολουθώντας τις επισυναπτόμενες οδηγίες.