Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2636 και ημερομηνία δημοσίευσης 05-07-2018 (ΦΕΚ 2636/τ.Β΄/05-07-2018) της με αριθμ. Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83)». Επισημαίνεται ότι η ισχύς της Υ.Α. αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019 για την Α' και Β' τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έτος 2019-2020 για τη Γ' τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
Όσον αφορά στα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών (ΩΠΣ) της Γ΄ και Δ΄ τάξης του (τετραετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2018-19, ισχύουν τα οριζόμενα στη με αριθμ.Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1426/τ.Β΄/26-04-2017) όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. Φ2/95229/Δ4/07-06-2017 (ΦΕΚ 2072/τ.Β΄/15-06-2017) και. Φ2/89289/Δ4/31-05-2018 (ΦΕΚ 2122/τ.Β΄/18-06-2018) όμοιές της.
Διευκρινίζεται, τέλος, ότι, για το σχ. έτος 2018-19, τα ΩΠΣ της Α΄ και Β΄ τάξης του Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. καθορίζονται με την υπ΄ αριθμ. Φ2/92271/Δ4/05-06-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2187/τ.Β΄/12-06-2018) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83)», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2485/τ.Β΄/28-06-2018.