Κατόπιν ερωτημάτων που περιήλθαν στην υπηρεσία μας σχετικά με τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των μαθητών/-τριών που ζητούν να εγγραφούν και έχουν επιβεβαιωθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-eggrafes» είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μαθητών/-τριών που μπορεί να φιλοξενήσει η σχολική μονάδα, τότε προτεραιότητα εγγραφής έχουν οι μαθητές/-τριες οι οποίοι δεν κατέχουν άλλον τίτλο (απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο).
Εάν ο αριθμός των μαθητών/-τριών οι οποίοι δεν κατέχουν άλλον τίτλο είναι μικρότερος από ή ίσος με τον αριθμό των μαθητών/-τριών τους/τις οποίους/-ες μπορεί να φιλοξενήσει η σχολική μονάδα, τότε εγγράφονται όλοι/-ες όσοι δεν κατέχουν άλλον τίτλο (απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο). Για τις θέσεις που ενδεχομένως παραμείνουν κενές, διενεργείται κλήρωση ανάμεσα σε όσους/-ες μαθητές/-τριες κατέχουν άλλο τίτλο.
Εάν ο αριθμός των μαθητών/-τριών οι οποίοι δεν κατέχουν άλλον τίτλο είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μαθητών/-τριών τους/τις οποίους/-ες μπορεί να φιλοξενήσει η σχολική μονάδα, τότε διενεργείται κλήρωση μόνο μεταξύ αυτών των μαθητών/-τριών.