Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις :
α. της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.3699/2008 (Α΄/199) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία» όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 48 του Ν.4415/2016 (Α΄/ 159), «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,
β. της παρ.3 του άρθρου 5, της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
γ. Τις διατάξεις του ν. 4186 /2013 (Α΄/193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .
δ. του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
ε. τις περιπτ. α και β, της παρ. 15, του άρθρου 83 και 89 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
στ. του Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ζ. του Π.Δ. 126/2016 (Α΄/211) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου»
η. του Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
θ. του Π.Δ. 40/2018 (Α’ 76) «Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»,
2. Την με αρ.πρωτ.100575/Δ3/19-06-2017 (Β΄/2103) Υπουργ. Απόφαση «Μετατροπή και μετονομασία των υφιστάμενων σχολ. μονάδων σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμν.-Λύκεια και καθορισμός των τομέων και ειδικοτήτων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων –Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ)
3. την με αριθ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) Υπουργική Απόφαση «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. την με αρ. 52935/Υ1/30-03-2018 (Β’ /1227) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη.»
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/168/96053/Β1/11-06/2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε


Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των κάτωθι τίτλων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής