Σας γνωστοποιούμε ότι:
1. στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2087/07-06-2018 δημοσιεύτηκε η με αρίθμ. πρωτ. 92091/Δ2/05-06-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου».
2. στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2089/07-06-2018 δημοσιεύτηκε η με αρίθμ. πρωτ. 92094/Δ2/05-06-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου».
3. στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2088/07-06-2018 δημοσιεύτηκε η με αρίθμ. πρωτ. 92096/Δ2/05-06-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης».